องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  สำนักงานปลัด
 
 
 

 

 
 
นายสงคราม  แสงสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสาวอุไรวรรณ สังขศิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายสุรพล กุชโร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายนิยม  สุวรรณะ
นิติกรชำนาญการ

นางสาววรัทยา  วิเศษศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปภาดา  ราชประโคน
จพง.ธุรการชำนาญงาน

นางสาวมลิวรรณ  พลวัฒน์
จพง.สาธารณะสุขชำนาญงาน
 
 
 
     
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

นางสาวคณิฎฐ์ษา  จิรโชติธราวัตน์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นางสาวดลยา ทองโพธิ์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิกุล  ศรีทอง
ผช.จพง.สาธารณสุข

นายกมล  ล่ามแขก
ผช.จพง.การเกษตร

นายณวัฒน์ ศรีฉายา
ผช.จพง.ป้องกันฯ

 

นายสุรชาติ  แสนสุโพธิ์
ผช.จพง.ธุรการ
 

นายสุพร  พันธโคตร
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
     
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 

นางพงจันทร์ โพธาราม
คนงานทั่วไป

นายวิชัย  มิรัตนไพร
ภารโรง

นายสำราญ  นักลำ 
พนักงานขับรถยนต์
   
     
 
 
 
     
     
     

 
View : 14004