องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
  กองการศึกษา  
 
นางสาวดวงจุฬา  โพชะโน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม
 
 
นายมาณพ  โพชโน
สันทนาการ
 
     

นางมลฤดี  รัญระนา
ผช.จพง.ธุรการกองการศึกษา
 
นางสาวพัชรี  ผาริการ 
ผช.จพง.ศูนย์เด็กและเยาวชน

นางเพียงเดือน  โคตวงศ์
ครู
 
นางเยาวลักษณ์  โพธิแสง
ครู

นางปภัชญา  มิรัตนไพร
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางยุภาวดี  โพชโน 
ผู้ดูแลเด็ก
View : 406