องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง
 
 


นางปราณี  กุมภาษี 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 
 
นางสาวรุ่งนภา  เกษตรสินธ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 
นางสุพันนิสา  โอฆะพนม
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

นางกุลนิภา  ศรีฉายา
ผช.จพง.พัสดุ

นางปภานัน  มาลาเหลือง 
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางศิราณี  โพธิ์รอง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวกรรณิกา  พละกาบ 
ผช.จพง.ธุรการ

น.ส.ดวงตา วรชินา
ผช.จพง.พัสดุ

นายจักรพงษ์  วันภักดี
ผช.จพง.การคลัง
     

 
View : 1129