องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง
 
นายสุระศักดิ์ ดวงชมภู
รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
 

นายพรรณรงค์ชัย  พละกาบ
ผช.นายช่างโยธา

นายวัฒนา  นามวิเศษ
ผช.นายช่างไฟฟ้า

นายมหาชัย  ศรีฉายา
ผช.นายช่างไฟฟ้า
 
นางสาวนาถชนก  เรืองมนตรี
ผช.จพง.ธุรการ
 
     
     
View : 1209