องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง
  ว่าง
 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
 

นางสาวนาถชนก  ริมไธสงค์
ผช.จพง.ธุรการกองช่าง

นายพรรณรงค์ชัย  พละกาบ
ผช.ช่างโยธา

นายมหาชัย  ศรีฉายา
ผช.ช่างไฟฟ้า
 
นายวัฒนา  นามวิเศษ
ผช.ช่างไฟฟ้า
 
     
     
View : 749