องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสดิการสังคม

 
 
นางปราณี  กุมภาษี 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 

นางสาวสุภาภรณ์  พนมพงศ์
จพง.พัฒนาชุมชน
 
     

นางสาวกชพร  ศรีแก้ว
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 
นางสุภาภรณ์ บทบูล
ผช.จพง.ธุรการ

 
View : 808